Home » Aanbod » Arbeidstraining, Dagbesteding en Onderwijsbegeleiding (A,D&O)

Arbeidstraining, dagbesteding en onderwijsbegeleiding (A,D&O)

Memo biedt maatwerktrajecten voor jeugdigen en volwassenen die zijn vastgelopen binnen hun onderwijs- of werktraject, of die geen zinvolle, gezonde en dagelijkse routine hebben. Hierdoor is de ontwikkeling naar zelfredzaamheid of participatie gestagneerd. Door inzet van onze trajecten werken we samen toe naar een grotere maatschappelijke participatie, of een terugkeer naar onderwijsvormen of betaald werk.

respijtzorg dagbesteding

De Arbeidstraining, Dagbesteding & Onderwijsbegeleiding is beschikbaar voor zowel jeugdigen als (jong)volwassenen in de leeftijd van 12-60 jaar die zijn: -vastgelopen binnen onderwijs- en/of werktraject en/of; -geen zinvolle, gezonde en dagelijkse routine hebben en/of waardoor de ontwikkeling naar zelfredzaamheid en/of participatie stagneert. Door inzet van deze vorm en individuele begeleiding wordt toegewerkt naar grotere maatschappelijke participatie en/of terugkeer naar betaald werk of onderwijsvormen.

De locatie A,D&O is kleinschalig er is in de ruimten maximaal plaats voor zes cliënten. Daar het vooral cliënten met psychiatrische ziektebeelden betreft en cliënten die baat hebben bij een strikte dagstructuur, is het voor hen beter om die structuur te handhaven.

Geopend

De Arbeidstraining, Dagbesteding & Onderwijsbegeleiding van Praktijk Memo is nog gewoon geopend. In deze Corona crisis is veel dagbesteding voor cliënten gesloten. Tijdens deze periode bieden wij dan ook ruimte op onze dagbesteding aan voor cliënten, die hierom verlegen zitten en waarbij de nood hoog is. Wij merken dat de cliënten, die (nog) komen blij zijn met de mogelijkheid. In deze ontregelende tijd biedt het houvast. Met de andere cliënten (of hun ouders) houden we telefonisch (één tot twee keer per week) belcontact.  Wij hechten als Praktijk Memo aan zorgcontinuïteit en proberen dat op deze manier te waarborgen.

In de uitvoering hanteren we strikt de adviezen van het RIVM, namelijk in je elleboog niezen of hoesten, handen wassen en anderhalve meter afstand houden. Daarbij gaan we met cliënten regelmatig naar buiten.

Aanmelden A,D&O

Heeft u inhoudelijke vragen over arbeidstraining, dagbesteding of onderwijsbegeleiding of wilt u zichzelf of uw kind aanmelden voor arbeidstraining, dagbesteding of onderwijsbegeleiding? Neemt u dan contact op met ons secretariaat via 0164-243413 of info@praktijkmemo.nl.

Arbeidstraining

Arbeidstraining vanuit Memo is er vooral op gericht om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces. Tijdens dit traject werken we aan het versterken van werknemers-vaardigheden. Het  doel hiervan is om de afstand tot de arbeidsmarkt zo te verkleinen dat u in staat bent om mee te doen aan activiteiten die gericht zijn op re-integratie.

Afhankelijk van uw (arbeids)situatie, stemmen we de begeleiding in overleg met het UWV af. Het traject ‘Werkfit Maken’ is een re-integratietraject voor mensen met een Arbeidsongeschiktheidsuitkering en Ziektewetuitkering van het UWV. Binnen het traject Werkfit Maken wordt actief gewerkt aan het verstevigen van de positie op de arbeidsmarkt. Praktijk Memo is sinds 2016 een door SBB erkend leer- en werkbedrijf op de volgende MBO niveau 1 onderdelen: Assistent bouwen, wonen en onderhoud, Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie, Assistent plant of (groene) leefomgeving en Assistent verkoop/ Retail.

(arbeidsmatige) Dagbesteding

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer (kunnen) ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten onder professionele begeleiding.

Als u in de dagbesteding bent en als dat geïndiceerd en passend is, kunt u in aanmerking komen voor arbeidstraining.

Onderwijsbegeleiding

De jongeren die deelnemen aan onze onderwijsbegeleidingprogramma's, volgen tijdelijk geen onderwijs of hebben geen startkwalificatie behaald. Om een terugkeer naar school of het behalen van een startkwalificatie mogelijk te maken, wordt door bevoegde leermeesters en onderwijskundigen, onderwijsbegeleiding gegeven.

Het doel van de onderwijskundige begeleiding is een mogelijke leerachterstand in te halen of te beperken en om weer vertrouwen, motivatie en plezier in het leren of het werken te krijgen. Wij werken nauw met de school samen, maar zijn geen school.

De ‘eigen’ school blijft verantwoordelijk voor het geven van onderwijs. Veelal gebruiken we het lesmateriaal van de school. Het uiteindelijk doel is dat de jongere na afloop van ons programma weer succesvol terug kan naar school of uitstroomt naar werk.

verwijzing arbeidstraining, dagbesteding & onderwijsbegeleiding

De begeleiding in de arbeidstraining voor volwassenen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij uw gemeente kunt u een indicatie aanvragen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Vervolgens wordt u uitgenodigd op gesprek bij de gemeente en wordt gekeken op welke resultaatgebieden u ondersteuning wilt/behoeft. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een gespreksverslag opgesteld. Deze zal door Memo worden omgezet naar een begeleidingsplan met daarin de te behalen doelen. Als u nog ingeschreven staat op een school kunnen wij in samenwerking met de school een maatwerkoplossing aanbieden.

Nog geen 18 jaar? Dan verloopt de verwijzing niet via de Wmo, maar via het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts.

Eigen bijdrage volwassenen

Voor individuele begeleiding vanuit de Wmo wordt een eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Op de website van uw gemeente vindt u een Wmo aanmeldformulier.