FASEHUIS MEMO

(m.i.v. 1 mei 2022)

Fasehuis MEMO is een zelfstandigheidstraining die bedoeld is voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. Vanwege een psychiatrische en/of (lichte) verstandelijke beperking hebben zij hiervoor een indicatie gekregen van de gemeente (afdeling Jeugd of WMO). Praktijk Memo biedt op verschillende locaties in Bergen op Zoom plaats aan jongeren, die in fasen, middels ambulante woonbegeleiding, naar maximale zelfstandigheid kunnen toewerken. Je hebt een eigen kamer of eigen studio. Als je een kamer hebt, woon je in een huis met 2 of 3 andere jongeren waar je de huiskamer, de keuken, douche en toilet deelt. Of je woont in een studio waar je een eigen keuken hebt, maar wel de douche en toilet deelt. Er is geen 24 uur per dag begeleiding aanwezig, je maakt afspraken met de ambulante begeleiders wanneer ze langs komen. In noodsituaties zijn er wel mogelijkheden om contact te maken.

 

Bij Fasehuis MEMO luisteren we naar je vraag en behoefte. We zijn coachend en staan naast jou. We kijken samen naar mogelijkheden en oplossingen. We bereiden je voor op de maatschappij waarin je leert om zelfstandig te functioneren, door samen te onderzoeken wat jij hiervoor nodig hebt. Hierin betrekken we graag je netwerk, zoals je ouder(s), school, familie, vrienden, je behandelaar. Het is erg prettig wanneer we sámen gemotiveerd werken aan jouw proces richting zelfstandigheid.

Alcohol gebruik en Drugs gebruik zijn een no-go, dat leidt na een waarschuwing tot einde verblijf omdat wij een zero tolerance beleid nastreven op gebruik van middelen.

We bieden begeleiding in bijvoorbeeld: het krijgen van een dag- en nachtritme, een gezond eet- en drinkpatroon, persoonlijke verzorging, daginvulling, financiën, zelfbeeld & zelfvertrouwen en het uitbreiden of versterken van je sociale netwerk.

In de ambulante begeleiding kan het zijn dat je wordt geconfronteerd met je beperkingen en problemen. We realiseren ons goed dat dit vaak niet fijn is. Het doel is vooral om je ermee te leren omgaan, het te leren accepteren. Dan kunnen we vervolgens samen onderzoeken welke oplossingen jij ervoor in de plaats ziet.  

Fasen van FASEHUIS MEMO

De ambulante begeleiding vindt fasegericht plaats, dat wil zeggen dat je op afspraak ambulante begeleiding op maat ontvangt. Maak je de stap richting zelfstandig wonen, dan kun je nog steeds ambulante begeleiding ontvangen vanuit Praktijk Memo als je dat wenst. De verschillende fasen zijn als volgt:

Voortraject:

Dit traject is vooral bedoeld wanneer je op de wachtlijst staat voor Fasehuis MEMO. Met een indicatie individuele begeleiding kan er al begeleiding worden opgestart middels het voortraject. Je komt dan één of twee keer per week langs bij de woonbegeleiders om een beeld te krijgen van de woning en de omgeving ervan. Samen met jou worden doelen verkend en opgesteld.

Observatie, proefperiode:

In deze fase onderzoeken we of de ambulante woonbegeleiding voldoende is, of dat behandeling ook nodig is naast de ambulante woonbegeleiding. Jouw woonbegeleider komt een paar keer per week, op een van tevoren geplande tijd, langs om te kijken hoe het gaat. Naast deze individuele afspraken zijn er ook een paar groepsmomenten met je medebewoners.

Je krijgt begeleiding aan de hand van je doelen en er worden afspraken gemaakt over hoe te werken aan de doelen. In deze fase werk je met de ambulante woonbegeleiders samen als het gaat om het schoon en leefbaar houden van de gezamenlijke ruimtes en het verzorgen van jouw maaltijden.

Het kan voorkomen dat deze manier van wonen niet bij je past. Dit bespreken  we voor aanvang van het wonen samen met jou en je netwerk zodat al bij aanvang duidelijk is waar je terug naar toe kan.

Ontwikkelen:

In deze fase wordt gewerkt aan de doelen en de gemaakte afspraken. Hierop reflecteren we aan de hand van vragen als: waar sta jij, wat gaat er goed, wat kan er beter en wat is er nodig?

Richting stabilisatie:

Er is sprake van meer zelfstandigheid op het gebied van daginvulling, zelfzorg, medicatiebeheer, schoon en leefbaar houden van eigen woonruimte. De contacten met de begeleider worden minder frequent.

Uitstroom:

Je kunt al zoveel mogelijk zelfstandig functioneren en hebt nog een steuntje in de rug nodig. In deze fase wordt er gezocht naar een andere woonplek buiten onze locaties.

Nazorg:

In deze fase word je begeleid in de overgang naar een eigen woonomgeving met verantwoordelijkheden. In deze fase kan nog steeds de ambulante woonbegeleiding ingezet worden, om je te ondersteunen in een nieuwe fase van zelfstandigheid; een eigen omgeving met verantwoordelijkheden binnen alle levensgebieden.

Ambulante begeleiding kan desgewenst in samenwerking met het team WMO Ambulant binnen Praktijk Memo opgepakt worden vanuit een indicatie individuele begeleiding.

 

Om aan het eind van het traject een realistische kans op een woning te hebben, stellen wij als voorwaarde dat de jongeren vanaf het moment dat ze bij Fasehuis MEMO komen wonen, ingeschreven staan als woningzoekende bij de woningstichting.

Eigen bijdrage

Voor Fasehuis MEMO vanuit de WMO wordt een eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Op de website van uw gemeente vindt u een WMO aanmeldformulier.

 

Daarnaast kan het zo zijn dat indien u ouder dan 18 jaar bent er een huurcomponent gevraagd wordt omdat zorg en wonen gescheiden zijn. Als u huur moet gaan betalen dan wordt dat besproken in uw aanmeldgesprek.